Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Kostomłoty

Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych

w GOPS w Kostomłotach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 lub art. 14 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach ul. Średzka 10a, 55-311 Kostomłoty, reprezentowany przez Kierownika. Można się z nami skontaktować:

 • listownie przesyłając korespondencje na adres ul. Średzka 10a, 55-311 Kostomłoty,
 • kontakt za pomocą poczty e-mail: gopskos@poczta.onet.pl
 • telefonicznie, pod nr. telefonu:  71/3170261
 • za pomocą strony podmiotowej https://gopskostomloty.pl

Inspektor Ochrony Danych

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej został powołany inspektor ochrony danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą;

Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z wykonywaniem ustawowych zadań własnych, zleconych oraz porozumień z organami władzy państwowej i samorządowej w szczególności wynikające z ustawy z dnia  12 mara 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593 ze zm.);

Ogólne odstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Ogólne podstawy prawne przetwarzania danych przez Administratora wynikają z art. 6 ust. 1 lit. a) b) c) e) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) g) RODO w szczególności w związku z realizowaniem zadań wynikających z przepisów prawa, wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie przepisów prawa wynikających w szczególności m.in. z:

 • ustawy z dnia  12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o karcie dużej rodziny, ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 26 października 1982r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne, ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń wykonawczych;
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

 • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Okres retencji danych

 • Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (RWA) w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.( Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 ze zm.).

Przysługujące prawa

 • dostępu do treści swoich danych na podstawie ar. 15 RODO przy czym prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, które zostały zebrane w sposób pośredni (z innych źródeł) w pewnych okolicznościach będzie ograniczone tj. w sytuacjach gdy żądanie dostępu do Pani/Pana danych mogłoby wpłynąć naprawa i wolności osób od których dane pozyskano, powyższe ograniczenie zostało wprowadzone ustawą wdrażającą RODO* i wynika z następujących przepisów; ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu; ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji;
 • ponadto dostęp do Pani/Pana danych osobowych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadkach gdy Pani/Pana żądanie wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku by je zrealizować, Administrator ma prawo oczekiwać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe przy czym w przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego skorzystanie przez Panią/Pana z uprawnienia do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;
 • żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 lit. b) e) RODO tj. dane są niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 RODO;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 ust. 1 RODO przy czym prawo to zostało ograniczone przez ustawę wdrażającą RODO* w następujących przepisach; w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego - wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na tok i wynik postępowania;  w ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu - wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na przebieg i wynik postępowań w przedmiocie uchwalania miejscowych planów odbudowy;  w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na przebieg i wynik postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych;  w ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych - wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;  w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym - wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na przebieg kontroli oraz na uprawnienie właściwego organu do nałożenia kary; w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji - wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie wpływa na przebieg i wynik postępowań;
 • prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dobrowolność podania danych

 • W przypadkach gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, odmowa podania danych będzie skutkować brakiem rozpatrzenia sprawy. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne.

Zautomatyzowanie procesu przetwarzania danych

 • Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.

 

* ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. 2019 poz. 73

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny