Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Kostomłoty

Fundusz alimentacyjny

Zasady ustalania uprawnień do funduszu alimentacyjnego reguluje ustawa z dnia 7 wreśnia 2007 r. tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 808 ze zm. 

1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

1) obywatelom polskim;

2) cudzoziemcom: jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych zabezpieczeniu społecznym,  przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwoleniana pobyt czasowy udzielonego w związku zokolicznością, októrej mowa art.186 ust.pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz.U. z2020r. poz.35), przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom, o których mowa wust.1, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo. przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły wyższej wt rakcie ostatniego roku studiów prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osouprawnioną 25 roku życia.

przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona może złożyć do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informację ostanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz odziałaniach podejmowanych wcelu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

przypadku złożenia wniosku bez zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne organ właściwy wierzyciela wzywa organ prowadzący postępowanie egzekucyjne do przesłania zaświadczenia obezskuteczności egzekucji zawierającego informację ostanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz odziałaniach podejmowanych wcelu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

Od 01.07.2020 obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 900 zł/osobę.

UWAGA!  zmiana

Także w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę, kryterium dochodowego tj. 900 zł/ osobę, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.  – tzw. złotówka za złotówkę.

przypadku gdy wysokość świadczenia funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z zapisem złotówka za złotówkę, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Druki są dostępne w zakładce pliki do pobrania.

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny