Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Kostomłoty

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

Osoby, które mają problem z samodzielnym finansowaniem opłat czynszowych, mogą ubiegać się o pomoc.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2133 ).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej z dnia 26  kwietnia 2013r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 589) w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia

Tytuł prawny do lokalu
Pierwszym z warunków jest posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania lub domu. Dodatek przysługuje:
* najemcom lub podnajemcom lokali mieszkalnych,
* osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze   prawo do lokalu mieszkalnego
* osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
* innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym   wydatki związane z jego zajmowaniem,  
* osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Wysokość dochodu
Drugi warunek dotyczy wysokości dochodu osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku w przypadku prowadzących gospodarstwo domowe jednoosobowo, dochód nie powinien przekraczać 175 proc. najniższej emerytury (tj. 2100,00 zł). Dla gospodarstw wieloosobowych nie może przekroczyć progu 125 proc. najniższej emerytury (tj. 1500,00 zł). 

Powierzchnia mieszkania lub domu
Trzeci warunek, którego spełnienie wymagane jest od starających się o dodatek, wiąże sięz odpowiednią powierzchnią zajmowanego mieszkania lub domu.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkanlnego nie przekracza normatywnej powierzcni o więcej niż 30 % (lub 50% pod warunkiem że udział pokoi i kuchni w powioerzni uzytkowej tego lokalu nie przekracza 60%).
Wartość powierzchni normatywnej,  dla lokali w zależności od liczby osób:
Liczba osób                                    powierzchnia noramtywna                        powierzcznia normatywna +30%

 1 osoba                                                   35 m2                                                45,50m2

 2 osoby                                                   40 m2                                                52,0 m2

 3 osoby                                                   45 m2                                                58,5 m2

 4 osoby                                                   55 m2                                                71,5 m2

 5 osób                                                     65 m2                                                84,5 m

 6 osób                                                    70 m2                                                 91,0 m2  

  Dla każdej  następnej osoby powierzchnie normatywną zwiększa sie o 5m2 .

W sytuacji, gdy wśród domowników jest osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub taka, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, powierzchnia normatywna jest zwiększana o 15 mkw.

Wydatki jakie są uwzględniane przy dodatku mieszkaniowym to:

* czynsz,
* opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne
   w spółdzielni mieszkaniowej,
* zaliczki na koszty zarządu nieruchomościa wspólną,
* odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
* opłaty za energię cieplną, wodę odbiór nieczystości stałych i płynnych,
* wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia następującego po dniu złożenia wniosku. Decyzja zostaje wydana w przeciągu miesiąca

Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba nie spełnia przesłanek ustawowych np. nadmetraż, brak tytułu prawnego do lokalu lub jeżeli kwota dodatku byłaby niższa niż 2 % najniższej emerytury w dniu wydania decyzji tj. niższa niż 24,00 zł.

Wypłata dodatku mieszkaniowego zostanie wstrzymana jeżeli osoba nie płaci czynszu na bieżąca tj. przez ponad dwa miesiące. Wypłatę wstrzymuje się do czasu pokrycia zaległości. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy zaległości nie zostaną uregulowane świadczenie wygasa.

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

 1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę lokalu); 
 2. deklaracja o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego;
 3. zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody zgodnie z wypełnioną deklaracją dochodową; 
 4. oświadczenie majątkowe 
 5. umowa najmu lokalu lub akt notarialny własności lokalu
 6. informacja zarządcy dotycząca  wydatków na mieszkanie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
 7. udokumentowane poniesione wydatki związane z utrzymaniem mieszkania za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
 8. orzeczenie Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności  w przypadku zwiększenia powierzchni normatywnej.

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny