Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Kostomłoty

Średzka 10a, 55-311 Kostomłoty

 

Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecnzej w Kostomłotach w związku z ochroną danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13  ust. 1 i 2, oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronioe danych osobowych "RODO") Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach informuje, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest::

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach

ul. Średzka 10a

55-311 Kostomłoty

NIP - 913-12-90-931

tel./fax  71/3170261,  71/3155194

gopskos@poczta.onet.pl

Dane kontaktowe z inspektorem danych osobowych:

E--mail:  biuro@rodostar.pl

Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane są na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu realizacji ustawowych zadań ośrodka, tj.:

* ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

* ustawy z dnia 28 listoipada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

* ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

* ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

* ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

* ustawy z dnia 29 lipca 20015 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

* ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

* ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

* ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

* ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 - Prawo energetyczne,

* ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

* ustawy z dnia 4 listiopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin  "Za życiem"

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

* organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

* inne podmioty, które na podstawie stosownych umó przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach.

Pani/ Pana dane osobowe mogą być pozyskiwane od podmiotów zobowiązanych przepisami prawa do udzielenia informacji na żądanie.

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane będą przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres i  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

Posiada Pani/Pan prawo żądania od adminostratora:

* dostępu do treści swoich danych osobowych,

* sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,

* usunięcia swoich danych osobowych,

* ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

* przenoszenia swoich danych osobowych,

* wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych,

* cofnięcia zgody.

Jeżeli uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Danych Osobowych w Warszawie

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem złożenia i rozpatrzenia składanego wniosku.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  w formie profilowania.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 336
Utworzono dnia: 13.03.2020
Dokument wprowadził:
Bogusława Szopa

Historia publikacji

  • 13.03.2020 11:17, Administrator
    Edycja strony: Ochrona Danych Osobowych
  • 13.03.2020 11:15, Administrator
    Edycja strony: Ochrona Danych Osobowych
  • 13.03.2020 10:44, Administrator
    Dodanie strony: Ochrona Danych osobowych